20 Ocak 2021 Çarşamba

Sayıştay raporu açıklandı: İşte madde madde Büyükşehir’deki usulsüzlükler!

Sayıştay raporu açıklandı: İşte madde madde Büyükşehir’deki usulsüzlükler!

Sayıştay’ın 2019 yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi raporunda 23 tane usulsüz olduğu vurgulanan icraat ortaya konulup, düzeltilmesi istendi

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:14 Güncel

Sayıştay, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle görevli önemli bir kurum. Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme bağlamak da Sayıştay’ın görevleri arasında.
İşte bu kurum önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı denetim raporunu açıkladı.
23 TANE USULSÜZLÜK
Bu raporda 23 tane usulsüz olduğu vurgulanan bulgu ortaya konuldu ve düzeltilebileceklerin düzeltilmesi istendi. Biliyorsunuz 2019 yılının 31 Mart’ında yerel seçimler yapıldı. Büyükşehir’in yeni başkanı Tahir Büyükakın oldu. Evet, raporda 2019 yılı yazıyordu ama bu sayılan usulsüzlüklerin ne kadarı tam olarak hangi tarihlerde oldu onu tespit etmek en azından benim açımdan mümkün olmadı.
Bazı görüştüğüm gazeteci arkadaşlarımda da aynı kafa karışıklığını yaşıyordu. Yani bu düzeltilmesi istenen bulguların ne kadarı Tahir Büyükakın dönemine ait, ne kadarı eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu dönemine ait netleştiremedim.

HEPSİNİ YAZDIM

Bu konuda Tahir Büyükakın bir açıklama yapmak ister mi, istemez mi onu da bilemiyoruz. Nihayetinde eski dönemde AK Parti dönemiydi, yeni dönemde… Sayıştay’ın ortaya koyduğu bulgular arasında gerçekten dikkat çekici şeyler de vardı. Bunların hepsini bu yazıda verdim.  Elbette raporda yazanları uzun uzun vermek anlamsız olacaktı. Onun için biraz kısaltarak ama konunun özünden uzaklaşmayarak madde madde vermeye çalıştım.

KARAOSMANOĞLU DÖNEMİ

Raporun sonunda önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu döneminde ait usulsüzlükler ise oldukça dikkat çekiciydi. Onları da raporun altında madde madde paylaşacağım. Yapılan usulsüzlüklerin takdirini kamuoyu versin; değerlendirsin ama benim bu icraatlardan hissettiğim şey, Karaosmanoğlu her daim başkanlığının devam edeceğini düşünmüş sanırım.

HEP BAŞKAN KALACAĞINI ZANNETMİŞ!

Hep iktidarda kalacağını, hep başkan kalacağını zannetmiş. Raporda Karaosmanoğlu dönemi (2018) usulsüzlükler 31 madde olarak sıralanmış ve bu usulsüzlüklerin büyük bölümünün Tahir Büyükakın döneminde ortadan kaldırıldığı, bazılarının bir bölümünün kaldırıldığı, bazılarının da öylece durduğu belirtilmiş. Sayıştay’ın, içinde yaşadığımız kentin belediyesinin neleri doğru yapmadığına ilişkin raporunun önemli olduğuna inanıyorum. Tüm  yurttaşların bunları bilmesi gerektiğini inanıyorum. Onun için böyle bir çalışma hazırladım.

SAYIŞTAYIN 2019 RAPORU BULGU LİSTESİ

1.Başiskele ve Gebze İlçe Belediyelerine Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Borç Verilmesi

2.İhale Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

3.Taşınmaz Tahsis İşlemlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmaması

4.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşletmelerin Bulunması

5.25 Yılı Aşan Sürelerle Taşınmaz Tahsisinin Yapılması

6.Binaların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

7.İlçe Belediyelerine Taşınmaz Tahsisi Yapılması

8.Vadesi Geçmiş Alacakların Tahsil Edilmemesi

9.Yol Kenarı Ve Meydanlardaki Park Yerlerinin İhalesiz Bir Şekilde Belediye Şirketine Devredilmesi

10.İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) fıkrasına göre Pazarlık Usulünün Genel Bir Uygulama Haline Getirilmesi

11.Mal ve Hizmet Alımlarında İhale Kanunu’nun 21’inci Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulünün Kullanılması

12.İdarece İhtiyaç Duyulan Araç Temini İşinin Yapım İşleri Kapsamına Dâhil Edilmesi

13.Yapım İşi Kapsamında Belediye Personelinin Yurt Dışına Gönderilmesi

14.Yapım İşleri Genel Şartnamesine Uygun Olmayan Süre Uzatım Kararları Bulunması

15.Yapım İşlerinde İş Programının Süresinde Sunulmaması

16.Yapım İşlerinde Sözleşme İle İstenen Teknik Personelin Zamanında İş Başında

Bulunmaması

17.Vadeli Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

18.İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

19.Mevzuatın Amacına Aykırı Olarak Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna Atamalar Yapılması

20.Unvan Değişikliğine Tabi Olan Kadrolara Yapılan Bazı Atamaların Mevzuat Hükümlerine Aykırı Olarak Gerçekleştirilmesi

21.Sayıştay İlamlarının İnfaz Edilmemesi

22.Sosyal Denge Sözleşmesine Konusu Dışında Hükümlerin Konulması

23.Sosyal Denge Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının Alınmaması ve Sözleşme Süresinin Kanuna Aykırı Olarak Belirlenmesi

BAŞLIKLARIN AÇILIMLARI

Evet, 23 başlıkta verilen bu usulsüzlükleri birer birer açalım.

-Birinci başlık Başiskele ve Gebze ilçe belediyelerine mevzuata aykırı bir şekilde borç verilmesi başlığı.
Sayıştay raporundan özet olarak şunu anlayabiliyoruz; “Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ve Gebze İlçe Belediyelerine mevzuata aykırı bir şekilde borç verildiği görülmüştür. 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Kanun'unda’ , Büyükşehir Belediyelerinin ilçe belediyelerine borç verilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.”

-İkinci başlık; İhale kapsamında çalıştırılan işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması

“Raporda ihale kapsamında çalıştırılan işçilerin yıllık izinlerinin Kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede 2019 yılında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının ihale ettiği hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personellerin yüklenici Belde Ticaret A.Ş ile iş sözleşmesi sona ermiş ve yüklenici tarafından ilgili kişilere kullandırılmayan yıllık izin ücreti belediye tarafından ödenmiştir diyor.

-Üçüncü başlık; taşınmaz tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine uyulmaması başlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisleri sırasında protokol yapılmadığı görülmüştür.Tahsis işlemi ile esasında bir kamu hizmetinin (kamu yararının) yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Sunulan hizmetin devamı sırasında tahsis amacının korunması için taşınmazın kullanımına ilişkin şartların bir protokol ile imza altına alınması gerekmektedir. Ayrıca imzalanacak bu protokollerle belediyenin de aynı zamanda hak, menfaat ve yükümlülüklerinin sınırı çizilmiş olacaktır.

-Dördüncü başlık ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan işletmelerin bulunması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde olup işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyette bulunan işletmeler olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olup ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren müesseselerin bulunduğu anlaşılmıştır.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerinin ruhsatlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir.

-Beşinci başlık; 25 yılı aşan sürelerle taşınmaz tahsisinin yapılması

5393 Sayılı Kanun’un 75' inci maddesine aykırı olarak 25 yılı aşan sürelerle taşınmaz tahsisinin yapıldığı tespit edilmiştir. Belediyeler, belediye meclisinin kararı ile mülkiyetlerindeki taşınmazları, sadece asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere, 25 yılı geçmemek koşulu ile mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilirler.

-Beşinci başlık; binaların cins tahsislerinin yapılmaması

Belediyenin kullanımında olan arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür."Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" hükmüne göre belediyeye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması gerekmektedir.

-Yedinci başlık; ilçe belediyelerine taşınmaz tahsisi yapılması

Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan kafeteryalardan bir kısmının mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelerine tahsis edildiği görülmüştür.

-Sekizinci başlık; vadesi geçmiş alacakların tahsil edilmemesi

Belediyenin 2019 yılı sonu itibariyle vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş alacaklarının olduğu görülmüştür.Bu itibarla vadesi geçmiş alacakların tahsil edilmesi konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Dokuzucun başlık; yol kenarı ve meydanlardaki park yerlerinin ihalesiz bir şekilde belediye şirketine devredilmesi

Belediyenin, yol kenarı ve meydanlardaki park yerlerinin (parkomat) işletmesini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclis kararıyla belediye şirketine devrettiği görülmüştür.

-Onuncu başlık; İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) fıkrasına göre pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirilmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin özellikle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanun'un 21’inci maddesinin (b) bendine göre "Pazarlık Usulünün" sıklıkla kullanıldığı anlaşılmıştır.4734 sayılı Kanun'un pazarlık usulünün düzenleyen 21'inci maddesinde kamu idarelerinin hangi hallerde pazarlık usulü ile ihale yapabilecekleri belirtilmiştir. Aksi halde Kanun’da belirtilen saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşacaktır. Söz konusu Daire Başkanlıklarınca 2019 yılında gerçekleştirilen 4734 sayılı Kanun'un 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlıkla ihale edilen bazı hizmet alım işlerinde belirtilen şartların oluşmadığı anlaşılmıştır.

-Onbirinci başlık; Mal ve hizmet alımlarında İhale Kanunu’nun 21’inci Maddesinin (f) bendi uyarınca pazarlık usulünün kullanılması

Yapılan incelemede özellikle Basın Yayın, Fen İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kültür ve Turizm, Yapı Kontrol ve Zabıta Dairelerinde mal ve hizmet alımları temel ihale usulleri yerine, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık yöntemi ile gerçekleştirildiği görülmüştür.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde mal ve hizmet alımlarının zorunlu olmadıkça temel ihale usulleri ile gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

-Onikinci başlık; idarece ihtiyaç duyulan araç temini işinin yapım işleri kapsamına dâhil edilmesi

2019 yılında ihale edilen veya 2019 yılında devam eden yapım işlerinde, her iş için bir, iki veya üç araç temininin ihale kapsamında dahil edildiği görülmüştür.Söz konusu araçların “yapı denetim görevlilerinin kullanımı için” olduğu ifade edilse de; İhale edilen yapım işlerinin şartnamesinde yer alan araçların işin niteliğine ve ihtiyacına binaen olmasından ziyade, genel araç teminine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu araçların yapı denetim haricindeki birimlerce de kullanıldığı ve kullanım yerlerinin takibinin de yeterince yapılamadığı anlaşılmaktadır.Teknik şartnamede istenen aracın, işle ilgisinin olması gerekmektedir. Kaldı ki idare ihtiyaç duyduğu aracı “hizmet kiralaması” yöntemiyle rahatlıkla karşılayabilmektedir. Şartnamede istenen araç sayısının yüklenicinin teklif fiyatını etkilediği de bir gerçektir.Bu çerçevede işle ilgisi olmayan ya da gerekli olandan daha fazla araç temininin yapım işlerine ilişkin ihalelerin kapsamına dahil edilmemesi gerekir.

-Onüçüncü başlık; yapım işi kapsamında belediye personelinin yurt dışına gönderilmesi

Belediyenin ihale etmiş olduğu “Gebze Darıca Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma“ işine ait sözleşmenin“İdare Personeline Sağlanacak Teknik Tanıtım ve Bilgilendirme” başlıklı maddesi çerçevesinde 41 belediye personeli 2019 yılında “Inno-Trans Uluslararası Taşımacılık Teknoloji Fuarı”na katılmak üzere 5 gün süreyle Berlin/Almanya’ya gitmişlerdir. Söz konusu iş kapsamında gezi ile ilgili (harcırah hariç) iaşe, ibate, ulaşım vb her türlü gider yüklenici tarafından karşılanmıştır.Sonuç olarak Belediyenin ihale etmiş olduğu bir yapım işinde yüklenicinin; idare personelini bütün masrafları yükleniciye ait olacak şekilde “yurtdışı bilgilendirme gezisine” götürmesi yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne uygun bulunmamaktadır.

-Ondördüncü başlık; Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne uygun olmayan süre uzatım kararları bulunması

Yapım işleri için idare tarafından verilen süre uzatım kararından bazılarının “Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne” uygun olmadığı görülmüştür.Kamu görevlileri süre uzatımı talebini değerlendirirken Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29’uncu maddesine uygun davranmalıdır. Ortaya konulan gerekçeler işin süresinde yapılmasını engelleyen ve süre verilmesini gerektiren nitelikte olmalıdır. Zira mevzuata uygun olarak verilmeyen süre uzatımı yükleniciye avantaj sağlamaktadır.

-Onbeşinci başlık; yapım işlerinde iş programının süresinde sunulmaması

Yapılan incelemede bazı yapım işlerinde iş programlarının geç teslim edildiği görülmüştür.Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin "İş programı" başlıklı 17'nci maddesine göre İş programlarının, işyeri tesliminden sonra sözleşme ve şartname hükümlerindeki süreler içerisinde idareye sunulması gerekmektedir.Oysa bazı yapım işlerinde iş programlarının geç teslim edildiği görülmüştür.Uygulanabilir iş programlarının, sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

-Onaltıncı başlık; yapım işlerinde sözleşme ile istenen teknik personelin zamanında iş başında bulunmaması

Yapım işlerine ait şantiye defterlerinin incelenmesinden, iş programı gereği şantiyede bulunması gereken “teknik personellerin” bazı zamanlarda iş başında bulunmadığı anlaşılmıştır.İş programına göre elektrik veya makine tesisatı imalatının yapıldığı günlerin bazılarında elektrik ve makina mühendisinin iş başında bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durum yüklenici ve yapı denetim görevlilerinin imzalarının olduğu şantiye defterinin incelenmesi sonucunda görülmüştür.

-Onyedinci başlık; vadeli mevduat faiz gelirlerinin net tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi

Belediyenin bankalardaki vadeli mevduat hesaplarından elde etmiş olduğu faiz gelirlerinin net tutarlar üzerinden muhasebeleştirildiği görülmüştür.Yıl içine elde edilen faiz gelirlerine ilişkin muhasebe kayıtları incelendiğinde; faiz gelirinin % 15 gelir vergisi stopajı düşülerek net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği görülmüştür.Bu itibarla, mevduat faizlerinin net tutar olarak kaydedilmesi şeklinde yapılan hatalı muhasebeleştirme il; 2019 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda 600-Gelirler Hesabında izlenen "mevduat faiz geliri" ile 630-Giderler Hesabında izlenen "vergi ödemeleri ve benzeri giderlerin" 533.751,42 TL eksik kaydedilmesine sebebiyet verilmiştir.

-Onsekizinci başlık; işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin çoğunluğunun yıllık izinlerini kullanmayıp biriktirdiği ve biriktirilen izinlerin emeklilik aşamasında toplu izin ücreti ödemelerine dönüştürüldüğü görülmüştür.Yapılan incelemede işçilerin kullanmadıkları izinlerinin olduğu ve emekli veya bir şekilde ayrılan kadrolu işçilere 2019 yılında toplu izin ücreti ödendiği tespit edilmiştir.Sözü edilen düzenlemeler uyarınca, işçi yıllık izin hakkından feragat edemez. İşveren olarak kurum yönetimlerine düşen görev çalışanların anayasal haklarının kendi rızalarıyla bile olsa ihlaline yol açan bu uygulamaya izin vermemek olduğundan, yıllık izinlerin kanunun öngördüğü şekilde kullandırılması sağlanmalıdır.

-Ondokuzuncu başlık; mevzuatın amacına aykırı olarak Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atamalar yapılması

İdarece özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaların incelenmesi sonucunda, atamalarda mevzuatın düzenleniş amacına aykırılıklar görülmüştür.Devlet Memurları Kanunu; atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın bazı görevlere memur atanabileceğini kabul etmiştir. Kamu yönetiminde siyasi ve idari açıdan özellik taşıyan bazı görevlere yine belli bazı siyasi ve idari nedenlerle personel rejimine bağlı kalmaksızın memur atanabilme olanağı sağlayan bu gibi görev kadrolarına “istisnai memuriyetler” adı verilmektedir.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanılmasına hukuk izin vermemiştir.Kurumca özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaların mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

-Yirminci başlık; unvan değişikliğine tabi olan kadrolara yapılan bazı atamaların mevzuat hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi

Yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, unvan değişikliğine tabi olan kadrolara yapılan bazı atamaların mevzuat hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.Belediye'ye devir yoluyla gelen personel ile diğer kurumlardan naklen atanan personelden ilk atamaları bulgumuzda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olmayanların mevcut atamalarının iptal edilmesi gerektiği düşünülmektedir.Mevcut uygulamanın mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiği ve atamaların iptal edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

-Yirmibirinci başlık; Sayıştay ilamlarının infaz edilmemesi

Belediyenin gelir kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 yıllarına ait Sayıştay ilamlarının kesinleşmesine rağmen infaz edilmediği tespit edilmiştir.Kesinleşen 2010, 2011, 2015, 2016 ve 2017 yılı Sayıştay ilamlarının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümlerine uygun olarak sorumlulardan tahsil edilmesi ve hüküm tarihinden tahsilatın yapıldığı tarihe kadar işleyecek faizlerin de alınarak tahsilat işlemine ait sürecin işletilmesi gerekir.

-Yirmikinci başlık; Sosyal Denge Sözleşmesine konusu dışında hükümlerin konulması

Kamu görevlilerinin geneline yönelik 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4.dönem toplu sözleşmeye istinaden belediye ile ilgili sendika arasında 04/12/2017 tarihinde imza altına alınan sosyal denge sözleşmesine konusu dışında hükümlerin konulduğu görülmüştür.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 04/12/2017 tarihinde imzalanan sosyal denge sözleşmesinde, Çalışanların Eğitimi, Ölüm Yardımı, Evlenme Yardımı, Muayene İçin Hastaneye Gidenlere Vasıta Temini ve Doğal Afet Yardımı gibi sözleşmede olmaması gereken konular bulunmaktadır.

-Yirmiüçüncü başlık; Sosyal Denge Sözleşmesinin yapılmasına ilişkin belediye meclis kararının alınmaması ve sözleşme süresinin kanuna aykırı olarak belirlenmesi

Kamu görevlilerinin geneline yönelik 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4.dönem toplu sözleşmeye istinaden belediye ile ilgili sendika arasında 04/12/2017 tarihinde imza altına alınan sosyal denge sözleşmesi için Belediye Meclis Kararı'nın alınmadığı ve söz konusu sözleşmenin izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçecek şekilde yürürlüğe konulduğu tespit edilmiştir.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında 04/12/2017 tarihinde imza altına alınan ve 31/12/2019 tarihine uzatılan sosyal denge sözleşmesinin yapılması için gerekli olan Belediye Meclis Kararı'nın alınmamış olmasının ve 31/03/2019 tarihinde gerçekleşen mahalli idareler genel seçimini geçecek şekilde yürürlüğe konulmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU DÖNEMİ

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu döneminde tespit edilen ve yerine getirilmeyen bulgular 31 tane. Sayıştay raporunda bu usulsüzlüklerin çoğunun bu dönem, yani Tahir Büyükakın döneminde düzeltildiği belirtiliyor. Elbette tam olarak düzeltilmeyen veya düzeltilemeyenler de mevcut.

İŞTE O BULGULAR

1. İş programı süresinde sunulmamış ve buna ilişkin yaptırım belirlenmemiş.

2.  Kesinleşen Sayıştay ilamlarının tahsilinin kanun ve kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğe uygun yapılmamış.

3. Parkomatlı park yerleri ihalesiz belediye şirketine verilmiş.

4. Şartname gereği verilmesi gereken süreden sonra verilen araçlarla ilgili gerekli işlem yapılmamış.

5. Vekalet ücretlerinin kaydı kararnameye uygun yapılmamış.

6. Protokolle başka kamu idaresine tahsis edilen taşınmazın genel giderleri bütçeden karışlanmış.
7. Ortak hizmet projesinin içeriğinde belirsizlik olmuş.
8. İdare şirketi kadrosuna geçirilen işçilerin hakkediş ödemelerinde şirkete ödenen kar payı hesabına sözleşme giderleri ve genel giderler dahil edilmiş.
9. İhale kapsamında çalıştırılan işçilerin yıllık izinleri kanuna uygun şekilde kullandırılmamış.

10. Haksız çıkma zammının tahsil edilmesiyle ilgili gerekli süreç işletilmemiş.

11. Bazı taşınmazlar meclis kararı alınmadan diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş.

12. Yapım işlerinin ihalelerinde istenen araçlar işin özelliğine göre miktar olarak belirlenmemiş ve araçlar işin yapı denetim görevlisi dışındaki kişilerce kullanılmış.

13. Trafik kazalarında karşı tarafın kusurlu olduğu hallerde değer düşüklüğü talep edilmemiş.

14.  Kuruma ait taşınmazların kiralanmasında pazarlık usulü kullanılmış.
15.  İhale edilen işlerin şartnamesinde yurt dışında gönderilme ile ilgili hükümler belirsiz olup işlerle ilgili olmayan kişiler yurt dışına gönderilmiş.

16. Belediye araçları ile yapılan kazılarda tamirat masraflar personele hataları oranında rücu edilmemiş.

17. Halde bulunan iş yerlerinden alınan teminatla ilgili mevzuata uyulmamış.

18. İhale edilen yapım işlerinde yapım işleri genel şartnamesinin 16’ncı maddesine aykırı işlem yapılmış.
19.  Kullanılıp idareye teslim edilen konteynırlar muhasebe hesaplarında görülmemiş.

20.  Müze giriş ücretleri payları ilgili ilçe belediyelerine ödenmemiş.

21.  Sebze Meyve Hali’nde kira artışları kanuna uygun yapılmamış.
22.  Kurum lehine hükmedilen vekalet ücretleri tahsili takip edilmemiş.

23.  Yapım işlerinde risk sigortası yapım işleri genel şartnamesine uygun düzenlenmemiş.

24.  Yapım işlerinde iş süresinde bitirilmemesine rağmen ihtarname çekilmemiş ve ihtarname çekilmesine rağmen işin bitirilmemesi için gerekli süre belirtilmemiş.

25.  Yönetmeliğe aykırı olarak tekniker ve mühendisliğe atama yapılmış

26.  Tahsis edilen bazı taşınmazlara ilişkin protokol olmamasına karşın genel giderler bütçeden ödenmiş.

27.  Şehirlerarası gezi programları belediye bütçesinden karşılanmış.

28.  Anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edilmesi gereken bina işleri karma teklif suretiyle ihale edilmiş.
29.  Çalışanlara verilen sosyal denge ödemesine ilişkin sözleşmenin yenilenmesinde mevzuata uyulmamış.

30.  Anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edilmesi gereken işler birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmiş.

31. Gebze Terminali’nin devrinde gerekli işlemler yapılmamış.

Ergün DEMİR

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

SONRAKİ HABER

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı!

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı!